Thursday, September 20, 2012

CFGS M07 Desenvolupament Socioafectiu

1.- RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES I NUCLIS FORMATIUS

MP07: Desenvolupament Socioafectiu  (99 hores)
Unitats Formatives
Hores mín.
Durada
UF1: Intervenció en l´àmbit Afectiu-Sexual
4
49
UF 2: Intervenció en l’àmbit Social
5
50

Aquest Mòdul disposa de 9 hores de lliure disposició que s’han distribuït en les unitats UF1 i UF2
Les Unitats Formatives es realitzaran a primer curs i de forma seqüencial.


UF 1: Intervenció en l’ àmbit Afectiu-Sexual
Nucli Formatiu
Hores
Resultats d’aprenentatge
NF 1.- El desenvolupament Afectiu
24
1,3,4,5
NF 2.- El desenvolupament Sexual
25
2,4
UF 2: Intervenció en l’àmbit Social
Nucli Formatiu
Hores
Resultats d’aprenentatge
NF 1- El desenvolupament social
35
1,3,4,5
NF 2- El desenvolupament moral
15
2,3CFGS Educació Infantil Ins Camps Blancs
M2 Desenvolupament SocioAfectiu Domènec Méndez

Unitat Formativa 1 { Nucli Formatiu 1 El Desenvolupament Afectiu
Nucli Formatiu 2 El Desenvolupament Sexual

Unitat Formativa 2 { Nucli Formatiu 1 El Desenvolupament Social
Nucli Formatiu 2 El Desenvolupament Moral
Nucli Formatiu 3 Avaluació en el Desenvolupament Socioafectiu

El Desenvolupament Afectiu { definició i agents que intervenen

 • Característiques de l'afectivitat infantil { expressió de les emocions i funció adaptativa
 • Teories { Piaget, Wallon, Freud
 • El vincle de l'aferrament
 • Intervenció educativa { com afavorir-lo, context, programa d'activitats, periodes d'adaptació
 • Dificultats i conflictes { regressió i gelosia, rebequeries, adaptació a pèrdues i canvis

El Desenvolupament Sexual { gènere i sexe, estereotips i rols, actualitat (Debat Guiat)

Teories { psicoanalítiques, d'aprenentatge social i cognitives
Com afavorir el desenvolupament sexual { manifestacions sexuals infantils i pautes a seguir
l'homosexualitat a l'escola
Coeducació i educació no sexista
Normativa sobre igualtat de gènere
Conflictes relacionats amb el desenvolupament sexual { identitat
víctimes d'abús

El Desenvolupament Social { Agents de socialització

 • Teories { Bandura, Vigotsky, Erikson, Bronfenbrenner,
 • Sociabilitat a la infància { Intel.ligència intrapersonal i interpersonal
 • Com podem afavorir el desenvolupament social des de l'escola { habilitats socials a l'escola
 • Dificultats i conflictes en desenvolupament social { hiperactivitat, agressivitat, marginació

El Desenvolupament Moral

 • Teories { Piaget, Kohlberg i l'aprenentatge social
 • El Raonament moral en la primera infància {  les conductes prosocials en edat infantil
la justicia distributiva
l'autocontrol moral
 • Intervenció educativa { educació en valors i veinatge universal
la família
l'escola

L'Avaluació en el desenvolupament Socioafectiu { fases, instruments d'observació
qüestionaris, entrevistes, informes
 • L'Avaluació del grup classe – sociometria
 • La detecció de problemes o trastorns 


No comments:

Post a Comment